Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat összeállításakor figyelembe vettük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

A felhasználó személyes adatainak biztonságára a tulajdonos (székhely: 9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.),továbbiakban tulajdonos és az üzemeltető e.Sence Kft.(székhely: 9761 Táplánszentkereszt, Gyöngyös u. 3.), továbbiakban üzemeltető nagy hangsúlyt fektetnek. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

A www.hypoximania.hu weboldal használatához a felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia, bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait a weboldal tulajdonosának rendelkezésére bocsássa.

Adatkérés

A szolgáltatástól függően a tulajdonosnak szüksége lehet felhasználó nevére és elérhetőségeire, beleértve az e-mail címet, lakcímet és telefonszámot.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a felhasználók és a tulajdonos közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja. A tulajdonos az adatokat kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

  • a weboldalon feltett kérdéseinek megválaszolására
  • belső nyilvántartáshoz

A kapcsolatot a tulajdonos e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

Adatvédelem

A tulajdonos a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A tulajdonos a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai végzésére, javítására, saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi azonosítására.

A tulajdonos a felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha azt jogszabály írja elő.

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolat-felvételi űrlap kitöltésekor megadott, illetőleg az on-line adatbázisban tárolt személyes adatok a kitöltéstől, illetőleg az adatfelviteltől számított 3 évig tárolhatóak.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználó által megadott személyes adatokhoz az üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a tulajdonos nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A felhasználó személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználó tájékoztatást kérhet. A tulajdonos kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a tulajdonos nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a tulajdonos postai címén (9700 Szombathely, Mátyás kir. u. 18.), illetve a studio@hypoximania.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétel esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat a tulajdonos törli. A törlésre a törlési igény benyújtását követő 48 órán belül kerül sor.

Személyes adatokhoz fűződő jogok sérülése

Ha a felhasználó úgy érzi, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

HYPOXI Alakformáló Stúdió Szombathely

Cím: 9700Szombathely, Mátyás király u. 18. I/4.
Adószám: 23922406-2-18

 

Telefon:+36 (30) 386 8864
E-mail:studio@hypoximania.hu

Kövess minket!